BEHANDELINGSOVEREENKOMST EN PRIVACY REGELEMENT

Als therapeut heb ik de plicht te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als therapeut houd ik een cliëntendossier bij. Jij als cliënt hebt recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

Als therapeut ben ik verplicht jou als cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij eenzijdig beëindigen.

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals aangegeven op mijn website.

Betalingswijze van de behandelingen bij voorkeur per pin of gepast contant per consult.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders wordt 50% van het gereserveerde behandeling in rekening gebracht. Uitzonderingen hierop zijn cliënten die zijn bevallen.

VERGOEDING VAN DE THERAPIE
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor jezelf).

BIJZONDERE BEPALINGEN

 • Verhindering behandelaar:
  Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • Aansprakelijkheid
  De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
 • Klachten en Geschillen
  Bij geschillen met de therapeut graag eerst contact opnemen met de therapeut, komt na contact met u therapeut er niet uit dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl.

PRIVACY REGELEMENT
Massagepraktijk Alles Is Energie, gevestigd aan de Saturnuslaan 50 te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

PRIVACYVERKLARING

Contactgegevens:

Saturnuslaan 50, 1702 BC Heerhugowaard
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 582 127 44
Telefoonnummer: 06 11 180 639
E-mailadres: info@www.allesisenergie.nl

Janet Son is de Functionaris Gegevensbescherming van Massagepraktijk Alles is Energie. Zij is te bereiken op bovengenoemde contact gegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Massagepraktijk Alles Is Energie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Massagepraktijk Alles Is Energie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Massagepraktijk Alles Is Energie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Massagepraktijk Alles Is Energie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Massagepraktijk Alles Is Energie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Hosted Exchange voor e-mail communicatie.
 • MailChimp voor het versturen van de nieuwsbrieven. Hierbij is er een uitschrijf mogelijkheid per mail.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Massagepraktijk Alles Is Energie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn van dossiers is 15 jaar, ingaande na afloop van de behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid. Wij noteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Anamnese en behandelverslagen

Deze gegevens noteer ik op mijn eigen laptop, op eigen harde schijf en voorzien van wachtwoorden.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Massagepraktijk Alles Is Energie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Time4yourself en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens persoonlijk vragen aan mij of een verzoek sturen naar info@www.allesisenergie.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

​Massagepraktijk Alles Is Energie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Massagepraktijk Alles Is Energie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met mij op.